Evangelija pagal Luką

Paieška

Įžengimas į Jeruzalę

28 Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. 29 Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius 30 ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir vos įėję rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. 31 O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’ – atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui’“.
32 Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. 33 Atrišant asilaitį, savininkai klausė: „Kam atrišate asilaitį?“ 34 Mokiniai atsakė: „Jo reikia Viešpačiui“. 35 Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. 36 Jam jojant žmonės tiesė ant kelio drabužius. 37 Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. 38 Jie šaukė:
*„Garbė karaliui, kuris ateina
Viešpaties vardu!
Ramybė danguje,
šlovė aukštybėse!“
39 Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: „Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“ 40 Jis atsakė jiems: „Sakau jums, jei šitie tylės, akmenys šauks!“
41 Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: 42 „O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. 43 Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave; 44 jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto“.