Evangelija pagal Matą

Paieška

Jonas Krikštytojas ir Jėzus

1 Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo mokyti ir skelbti [Evangelijos] kituose miestuose.
2 Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: 3 „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 4 Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: 5 aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. 6 Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“.
7 Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? 8 Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys antai gyvena karaliaus rūmuose. 9 Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! 10 Jis yra tasai, apie kurį parašyta:
Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,
ir jis nuties tau kelią.
11 Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausiasis dangaus karalystėje didesnis už jį. 12 Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. 13 Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, 14 ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. 15 Kas turi ausis, teklauso!