Evangelija pagal Matą

Paieška

Jono Krikštytojo mirtis

1 Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis, 2 ir jis savo tarnams pasakė: „Tai Jonas Krikštytojas! Jis prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame veikia stebuklingos galios“.
3 Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. 4 Jonas mat jam sakė: „Tau nevalia jos turėti“. 5 Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudies, kuri laikė jį pranašu.
6 Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, 7 kad jis prisiektinai pažadėjo duoti jai, ko tik prašysianti. 8 O ši, savo motinos primokyta, tarė: „Duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą“. 9 Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. 10 Jis pasiuntė [budelį], kad nukirstų kalėjime Jonui galvą. 11 Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. 12 Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinią Jėzui.