Evangelija pagal Matą

Paieška

Sugrįžimas į Galilėją

12 Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. 13 Jis paliko Nazarąq ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalior sritys. 14 Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
15 Zabulono žeme ir Neftalio žeme!
Paežerės juosta, žeme už Jordano –
pagonių Galilėja!
16 Tamsybėje tūnanti tauta
išvydo skaisčią šviesą,
gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje
užtekėjo šviesybė.
17 Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!“


4,13 T. y. Nazaretą.
4,13 ST – Naftalis.