Evangelija pagal Morkų

Paieška

Jėzus eina vandeniu

45 Tada Jėzus prispyrė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis atleisiąs žmones. 46 Juos atleidęs, jis užkopė į kalną melstis. 47 Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. 48 Matydamas, kad mokiniai vargsta besiirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie ketvirtą nakties sargybą jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi, ir buvo bepraeinąs pro šalį. 49 Šie, pamatę jį einantį ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla, ir ėmė šaukti. 50 Mat visi jį regėjo ir išsigando. Bet jis tuojau juos prakalbino: „Nenusiminkite! Tai ašf. Nebijokite!“ 51 Tada jis įlipo pas juos į valtį, ir vėjas nurimo.
Mokiniai dar labiau stebėjosi, 52 nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo, ir jų širdis tebebuvo nenuovoki.


6,50 Pažod.: „Aš esu!“.