Evangelija pagal Morkų

Paieška

Jonas Krikštytojas

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia, 2 kaip pranašo Izaijo parašyta:
Štai aš siunčiu pirma tavęs
savo pasiuntinį,
kuris nuties tau kelią.
3 Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!
4 Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. 5 Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.
6 Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. 7 Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane; aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. 8 Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.