Evangelija pagal Matą

Paieška

Jėzaus kilmė

1 Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.
2 Abraomui gimė Izaokas,
Izaokui gimė Jokūbas,
Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3 Judui gimė Farasa ir Zarab iš Tamaros,
Farui gimė Esromasc,
Esromui gimė Aramas.
4 Aramui gimė Aminadabas,
Aminadabui gimė Naasonasd,
Naasonui gimė Salmonase.
5 Salmonui gimė Boazas iš Rahabos,
Boazui gimė Jobedas iš Rūtos,
Jobedui gimė Jesė.
6 Jesei gimė karalius Dovydas.
Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.
7 Saliamonui gimė Roboamasf,
Roboamui gimė Abija,
Abijai gimė Asa.
8 Asai gimė Juozapatas;
Juozapatui gimė Joramasg,
Joramui gimė Ozijash.
9 Ozijui gimė Joatamasi,
Joatamui gimė Achazasj,
Achazui gimė Ezekijas.
10 Ezekijui gimė Manasas,
Manasui gimė Amonas,
Amonui gimė Jozijask
11 Jozijui gimė Jechonijasl ir jo broliai ištrėmimo į Babiloną laikais.
12 Po ištrėmimo į Babiloną Jechonijui gimė Salatielism,
Salatieliui gimė Zorobabelisn.
13 Zorobabeliui gimė Abijudas,
Abijudui gimė Eliakimas,
Eliakimui gimė Azoraso.
14 Azorui gimė Sadokas,
Sadokui gimė Achimas,
Achimui gimė Elijudas.
15 Elijudui gimė Eleazaras,
Eleazarui gimė Matanas,
Matanui gimė Jokūbas.
16 Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.
17 Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloną – keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus – keturiolika kartų.


a1,3 ST – Perecas.
b1,3 ST – Zerachas.
c1,3 ST – Hecronas.
d1,4 ST – Nachšonas.
e1,4 ST – Salma, Lk 3,32 – Sala.
f1,7 ST – Rehabeamas.
g1,8 ST – Jehoramas.
h1,8 ST – Uzijas.
i1,9 ST – Jotamas.
j1,9 ST – Ahazas.
k1,10 ST – Jošijas.
l1,11 Lk 3,27 – Neris.
m1,12 ST – Šaltielis.
n1,12 ST – Zerubabelis.
o1,13 ST – Ahitubas.